آب و برق خوزستان

عملیات نصب پمپ 7000 متر مکعب در ساعت در ایستگاه منصوریه 1 اهواز این ایستگاه وظیفه تامین آب پتروشیمی های بندر امام و شهرهای ماهشهر وجنوب خوزستان را بعهده دارد.

نمونه پروژه ها