پمپ های تخلیه آب معدن

ساخت ونصب و راه اندازی یک دستگاه پمپ توربینی با ظرفیت 360 متر مکعب در ساعت جهت انتقال به سیستم RO 

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از آلیاژ 904  

نمونه پروژه ها