شیلات سیستان

طراحی و ساخت دو دستگاه پمپ با ظرفیت 3600 متر مکعب در ساعت با هد 17 متر جهت انتقال آب دریا به مزارع پرورش میگو رودیک چابهار از آلیاژ   Duplex

کارفرما:اداره شیلات سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب

نمونه پروژه ها