نفت فلات قاره

 تعمیر و بهسازی  دیزل پمپ آتشنشانی  سکوی نفتی بهرگانسر

نمونه پروژه ها