پمپ های آتش نشانی (Firefighting)

مطابق با استاندارد NFPA20  این گروه پمپ ها در دبی 1.5 برابر دبی نرمال می بایست افت هدی بیش از 35% نداشته و در دبی صفر،  هد انسداد بیشتر از 140% هد نقطه نامی نباشد . جهت رسیدن به این مهم این شرکت با داشتن تخصص و تبحر لازم در طراحی اینگونه پمپ ها اطمینان از صحت عملکرد در بازه های فوق را تضمین می نماید.