پمپ های عمودیVS

پمپ های عمودی معلق به دو دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول

این دسته پمپها براي انتقال سيال از سطوح پايين تر ازسطح زمين مورد استفاده قرار مي گيرند. و شامل كليه پمپ هايي مي شود كه در آنها پروانه در سيال غوطه ور بوده و توسط يك محور به موتور كه در بيرون چاهك قرار گرفته ، متصل شده است . جهت مهار نيروی محوري وشعاعی بايد ياتاقانهاي مناسبي در طول کالمن پایپ ها و نیز در محفظه بیرینگ مجموعه پمپ و موتور بر روي چاهك در نظر گرفت . این دسته شامل گروه های VS3 , VS2 , VS1  ,VS4  و  VS5می باشد.

دسته دوم

شامل انواع پمپ هایی می شود که معمولا در کاربردهایی با NPSHa  پایین مورد استفاده قرار می گیرد. این دسته شامل  VS6 و VS7  می باشد.

 

دسته بندی