آبفای شرق استان تهران

 این پروژه با هدف جایگزینی یکدستگاه الکترو پمپ توربینی با یکدستگاه الکترو پمپ شناور جهت مقایسه مصرف انرژی و هزینه تعمیرات در چاه فلمن شماره 3 جاجرود در سال 93  در عمق 27 متری نصب و راه اندازی شد . نتیجه اینکه کاهش مصرف انرژی تا 24 درصد حاصل  و تعویض  و نصب هر شش ماه یکدستگاه پمپ یا الکترو موتور شناور که هزینه بسیاری برای شرکت در پی داشت صرفه جویی بعمل آمد.

نمونه پروژه ها