پتروشیمی مبین

این تجهیز جهت سیستمWash water   آبگیر پتروشیمی مبین  و جایگزینی با نمونه فرانسوی با آلیاژ Duplexطراحی و ساخته شد و بعد از 5 سال کارکرد هیچ کونه اثری از erosion  و  corrosion دیده نشد و مورد تقدیر پتروشیمی مبین قرار گرفت.

نمونه پروژه ها