آب و فاضلاب دزفول

جایگزینی پمپ های ورتیکال VS4 با الکترو پمپهای مستغرق لجن کش در ایستگاه گاو میش آباد شرقی دزفول. با نصب اینگونه پمپ ا مشکلات بی شمار این ایستگاه که شامل سوختگی های مکرر موتور  وانسداد پروانه های پمپ برای همیشه مرتفع گردید.

نمونه پروژه ها

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

ارسال دیدگاه